นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถ เดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และพักอยู่ได้นานถึง 90 วันตามข้อตกลงระหว่างประเทศเนื่องจากไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าวัน (สำหรับนักท่องเที่ยวไทยถือพาสปอตต่างด้าวจะต้องของวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีใน ไทยก่อนเดินทาง) พิธีการเข้าเมืองนั้นด่านแรก-ด่านสุขภาพ ด่านที่สอง – ด่านเข้าเมือง เข้าแถวที่มีป้ายว่าสำหรับชาวต่างประเทศ (FOREIGNER) พร้อมพาสปอร์ตและใบเข้า – ออก เมืองสำหรับการอนุญาตให้เข้าเมืองขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กองตรวจ คนเข้าเมืองเกาหลีเป็นผู้พิจารณา

สถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
23 ถนนเทียนร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2247-7537-41 แฟกซ์ 0-2247-7535
 
         
 

 

 
         

 

         
         
         
         

ติดต่อเรา: email: booking.happygroup@gmail.com Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747